مؤسسه فرهنگی تربیت اقتصاد حکیم (مفتاح) با هدف ارتقاء فرهنگ اقتصادی عموم جامعه و به عنوان مجموعه‌ای دانش‌بنیان در مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۹۴ تأسیس شد. محور اصلی فعالیت‌های این مؤسسه فرهنگ‌سازی و تربیت در حوزه اقتصادی و مالی با تأکید بر کودکان و نوجوانان است که این مهم در قالب‌های مختلف از جمله تولید بسته‌های آموزشی، تألیف و ترجمه کتب و مقالات، تولید بازی، فیلم‌های مستند و پویانمایی و استفاده از ابزارهای فضای مجازی دنبال می‌گردد.
مؤسسه بر این باور است که چنانچه فرهنگ اقتصادی آحاد جامعه دگرگون شود و بینش اقتصادی و سواد مالی همگان بویژه در سنین کودکی، نوجوانی و جوانی ارتقاء یابد، تأثیر بسزایی در پیشرفت اقتصادی کشور خواهد داشت.
اهداف مؤسسه به قرار زیر است:
  • پژوهش در حوزه تعلیم و تربیت اقتصادی
  • تلاش در جهت اصلاح فرهنگ صحیح اقتصادی آحاد مردم با تأکید بر آموزه‌های اسلامی
  • ارتقای سطح دانش اقتصادی و مالی عموم جامعه بویژه در سنین کودکی و نوجوانی
این مؤسسه در صدد است نیازمندی‌های مختلف آموزشی و تربیتی در حوزه اقتصادی و مالی را در چارچوب اهداف خود و در قالب‌های گوناگون به مخاطب خود عرضه کند.
بسته آموزشی اقتصاددان کوچک و اقتصاددان نوجوان همچنین بسته‌های اقتصادیار کودک و نوجوان از جمله محصولات موفق این مؤسسه در زمینه تربیت اقتصادی کودک و نوجوان است.