Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

  • info@ecoedu.ir
  • تماس با ما: 37932122-031
3,500 تومان (3 500IRR)

با توجه به مشکلات فراوان دانشجویان و محققان عزیز در زمینه مسائل مربوط به برآورد، تفسیر و کار با مدل های مختلف درس اقتصاد سنجی و هم­چنین سوء استفاده برخی افراد سودجو در این زمینه و دریافت مبالغ فراوان مالی و ارائه کارهای ضعیف نظری؛ بر آن شدیم تا با همکاری شما محتواهایی در قالب فیلم جهت آموزش مسائل مختلف اقتصاد سنجی مورد نیاز برای پایان نامه ها و  پژوهش ­های دانشگاهی را آماده و به صورت رایگان و یا با هزینه ای به مراتب اندک، در اختیار پژوهشگران قرار دهیم.


با توجه به مشکلات فراوان دانشجویان و محققان عزیز در زمینه مسائل مربوط به برآورد، تفسیر و کار با مدل های مختلف درس اقتصاد سنجی و هم­چنین سوء استفاده برخی افراد سودجو در این زمینه و دریافت مبالغ فراوان مالی و ارائه کارهای ضعیف نظری؛ بر آن شدیم تا با همکاری شما محتواهایی در قالب فیلم جهت آموزش مسائل مختلف اقتصاد سنجی مورد نیاز برای پایان نامه ها و  پژوهش ­های دانشگاهی را آماده و به صورت رایگان و یا با هزینه ای به مراتب اندک، در اختیار پژوهشگران قرار دهیم.

برخی از این مباحث آماده شده و برروی سایت قرار گرفته و برخی نیز در حال آماده سازی است که مهم­ترین آن ها عبارتند از:

 

نحوه ورود داده های مقطعی در نرم افزار ایویوز

نحوه ورود داده های سری زمانی در نرم افزار ایویوز

نحوه ورود داده های پنل در نرم افزار ایویوز

نحوه انجام رگرسیون OLS در نرم افزار ایویوز

آمار توصیفی

نحوه به دست آوردن پسماندها و بررسی توزیع آن ها در ایویوز

نحوه کشف واریانس ناهمسانی در داده های مقطعی

نحوه برآورد مدل های ARDL در ایویوز

محاسبه ضرایب بلند مدت و بررسی همگرایی در مدل های ARDL

مدل های تصحیح خطا(ECM)، سرعت تعدیل و شکست ساختاری در مدل های ARDL

تفسیر ضرایب متغیرهای مجازی

نحوه برآورد و تفسیر ضرایب در مدل های Logit و Probit و روش دو مرحله ای هکمن

آزمون F لیمر و هازمن تست در داده های پنل

نحوه کشف واریانس ناهمسانی و خود همبستگی در داده های پنل

 

نحوه برآورد مدل های GLS ، FGLs، GMM، SUR و ....

توضیحات

تا کنون نظری ارسال نشده است.

Leave A Review