Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

مقاله و پایان نامه

 

 

آموزش مدرسه ای، یکی از مهمترین پایه های آموزشی هر کشور است. کتابهای درسی نیز پرکاربردترین رسانه آموزشی در هر کشور از جمله ایران است. این مقاله حاصل پژوهشی است که در زمینة بررسی شاخص های مربوط به «همت» و «کار» در کتابهای دورة ابتدایی و راهنمایی تدریس شده در مدارس ایران و به روش تحلیل محتوا انجام شده است.

 

واحد تحلیل در این پژوهش جمله در نظر گرفته شده است. یافته­ها حاکی از آن می­باشد که متغیر «خیرخواهی و کمک» به همراه «جدیت و تلاش» و زیر مجموعه های آنها که کلا می توان به عنوان «همت» و «کار» مطرح کرد از بیشترین فراوانی در کتب درسی مقاطع ابتدایی و راهنمایی، نسبت به سایر ارزش های اخلاقی و اجتماعی برخوردار بوده­اندهمچنین در کتب فارسی در هر دو مقطع تحصیلی، فراوانی اشاره به ارزش­های اخلاقی نسبت به سایر کتب درسی بیشتر بوده است. همچنین یافته­ها بیانگر آن است که با افزایش سن و بالاتر رفتن پایه تحصیلی در دوره ابتدایی و تا اندازه ای در دوره راهنمایی میزان فراوانی توجه به ارزش­های مربوط به «همت» و «کار» در میان کتب درسی افزایش داشته است