Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

  • info@ecoedu.ir
  • تماس با ما: 37932122-031

 

 مؤلفان این اثر هدف از نشر اینگونه آثار را تولید کتب و منابع آموزشی و کمک آموزشی و نیز تربیت و آموزش معلمان در حوزه سواد مالی دانسته چرا که از جمله فعالیت‌هایی است که به‌طور بسیار گسترده‌ای در کشورهای مختلف دنیا انجام می‌شود.

شایان ذکر است که امروزه بسیاری از کشورهای دنیا یکی از راه‌های اصلی مقابله با مشکلات اقتصادی کشور خود را ارتقای سواد اقتصادی و مالی مردم جامعه خود می‌دانند و به تربیت اقتصادی و مالی افراد جامعه از سنین کودکی تا بزرگسالی می‌پردازند.

 

این اثر در هفت فصل مجزا و یک پیوست منتشر شده است که در فصل نخست به چیستی و الزامات سواد مالی اشاره شده و مورد کاوی گردیده است. در فصل دوم اثر به بررسی تاریخچه‌ای از آموزش سواد مالی در غرب پرداخته و در فصل سوم نهادهای فعال در حوزه سواد مالی بررسی و معرفی شده است. نویسندگان اثر در فصل چهارم به تجربه کشورهای مختلف دنیا در طراحی و اجرای استراتژی ملی سواد مالی اشاره نموده و در فصل بعد استاندارهای تدوین محتوایی سواد مالی را بررسی نموده و الگوهایی را در این خصوص  معرفی نموده‌اند. در فصل ششم نیز مؤلفان محترم، تحلیل انتقادی الگوی استانداردهای ملی برای سواد مالی را با رویکردی اسلامی بررسی و تبیین نموده‌اند که شامل نوزده نقد جداگانه می‌باشد. و در فصل آخر نیز به پیشینه سواد مالی با عنوان تربیت مالی در تمدن اسلامی ایران پرداخته شده است که در این فصل پنج استاندار بعنوان عوامل اساسی در تبیین تربیت مالی مورد اشاره قرار گرفته شده است.

در بخش پیوست نیز استاندارهای ملی برای سواد مالی که شامل شش استاندارد شورای تربیت اقتصادی می‌باشد تبیین و مورد بررسی قرار گرفته شده است.

انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در هفته اخیر دو کتاب دیگر در حوزه سواد مالی و تربیت اقتصادی را که توسط آقای دکتر عادل پیغامی و دکتر مهدی طغیانی با نام (تعلیم و تربیت اقتصادی جلد 1 و 2) به رشته تحریر در آمده است را نیز روانه بازار نشر نموده و تقدیم علاقه‌مندان مباحث آموزش سواد مالی و اقتصادی و اقتصاد مقاومتی نموده است.

 

 

 

 مؤلفان این اثر هدف از نشر اینگونه آثار را تولید کتب و منابع آموزشی و کمک آموزشی و نیز تربیت و آموزش معلمان در حوزه سواد مالی دانسته چرا که از جمله فعالیت‌هایی است که به‌طور بسیار گسترده‌ای در کشورهای مختلف دنیا انجام می‌شود.

شایان ذکر است که امروزه بسیاری از کشورهای دنیا یکی از راه‌های اصلی مقابله با مشکلات اقتصادی کشور خود را ارتقای سواد اقتصادی و مالی مردم جامعه خود می‌دانند و به تربیت اقتصادی و مالی افراد جامعه از سنین کودکی تا بزرگسالی می‌پردازند.

 

این اثر در هفت فصل مجزا و یک پیوست منتشر شده است که در فصل نخست به چیستی و الزامات سواد مالی اشاره شده و مورد کاوی گردیده است. در فصل دوم اثر به بررسی تاریخچه‌ای از آموزش سواد مالی در غرب پرداخته و در فصل سوم نهادهای فعال در حوزه سواد مالی بررسی و معرفی شده است. نویسندگان اثر در فصل چهارم به تجربه کشورهای مختلف دنیا در طراحی و اجرای استراتژی ملی سواد مالی اشاره نموده و در فصل بعد استاندارهای تدوین محتوایی سواد مالی را بررسی نموده و الگوهایی را در این خصوص  معرفی نموده‌اند. در فصل ششم نیز مؤلفان محترم، تحلیل انتقادی الگوی استانداردهای ملی برای سواد مالی را با رویکردی اسلامی بررسی و تبیین نموده‌اند که شامل نوزده نقد جداگانه می‌باشد. و در فصل آخر نیز به پیشینه سواد مالی با عنوان تربیت مالی در تمدن اسلامی ایران پرداخته شده است که در این فصل پنج استاندار بعنوان عوامل اساسی در تبیین تربیت مالی مورد اشاره قرار گرفته شده است.

در بخش پیوست نیز استاندارهای ملی برای سواد مالی که شامل شش استاندارد شورای تربیت اقتصادی می‌باشد تبیین و مورد بررسی قرار گرفته شده است.

انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در هفته اخیر دو کتاب دیگر در حوزه سواد مالی و تربیت اقتصادی را که توسط آقای دکتر عادل پیغامی و دکتر مهدی طغیانی با نام (تعلیم و تربیت اقتصادی جلد 1 و 2) به رشته تحریر در آمده است را نیز روانه بازار نشر نموده و تقدیم علاقه‌مندان مباحث آموزش سواد مالی و اقتصادی و اقتصاد مقاومتی نموده است.