Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

 • آموزش تصویری نحوه برآورد مدل های ARDL درایویوز

  با توجه به مشکلات فراوان دانشجویان و محققان عزیز در زمینه مسائل مربوط به برآورد، تفسیر و کار با مدل های مختلف درس اقتصاد سنجی و هم­چنین سوء استفاده برخی افراد سودجو در این زمینه و دریافت مبالغ فراوان مالی و ارائه کارهای ضعیف نظری؛ بر آن شدیم تا با همکاری شما محتواهایی در قالب فیلم جهت آموزش مسائل مختلف اقتصاد سنجی مورد نیاز برای پایان نامه ها و  پژوهش ­های دانشگاهی را آماده و به صورت رایگان و یا با هزینه ای به مراتب اندک، در اختیار پژوهشگران قرار دهیم.

  3,500 تومان (3 500IRR)
 • محاسبه ضرایب و بررسی همگرایی در مدل های ARDL

  با توجه به مشکلات فراوان دانشجویان و محققان عزیز در زمینه مسائل مربوط به برآورد، تفسیر و کار با مدل های مختلف درس اقتصاد سنجی و هم­چنین سوء استفاده برخی افراد سودجو در این زمینه و دریافت مبالغ فراوان مالی و ارائه کارهای ضعیف نظری؛ بر آن شدیم تا با همکاری شما محتواهایی در قالب فیلم جهت آموزش مسائل مختلف اقتصاد سنجی مورد نیاز برای پایان نامه ها و  پژوهش ­های دانشگاهی را آماده و به صورت رایگان و یا با هزینه ای به مراتب اندک، در اختیار پژوهشگران قرار دهیم.

  2,500 تومان (2 500IRR)
 • مدل های تصحیح خطا( ECM)، سرعت تعدیل و شکست ساختاری در مدل های ARDL

  با توجه به مشکلات فراوان دانشجویان و محققان عزیز در زمینه مسائل مربوط به برآورد، تفسیر و کار با مدل های مختلف درس اقتصاد سنجی و هم­چنین سوء استفاده برخی افراد سودجو در این زمینه و دریافت مبالغ فراوان مالی و ارائه کارهای ضعیف نظری؛ بر آن شدیم تا با همکاری شما محتواهایی در قالب فیلم جهت آموزش مسائل مختلف اقتصاد سنجی مورد نیاز برای پایان نامه ها و  پژوهش ­های دانشگاهی را آماده و به صورت رایگان و یا با هزینه ای به مراتب اندک، در اختیار پژوهشگران قرار دهیم.

  2,500 تومان (2 500IRR)