Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

آموزش مجازی

در این آموزشدر فایل اول نحوه انجام رگرسون OLS در نرم افزار ایویوز آموز داده خواهد شد.همچنین در فایل دوم آمار توصیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نهایتا در فایل سوم نحوه بدست آوردن پسماندها و بررسی توزیع آنها آموزش داد شده است.

 

 

این فایل توسط آقای آرمان روشندل تهیه شده است.

 

برای دانلود فایل اول بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

برای دانلود فایل دوم بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

برای دانلود فایل سوم بر روی تصویر زیر کلیک کنید.